[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider] Профил на купувача - Детска градина № 92 "Мечта"

Профил на купувача

Публично състезание по ЗОП 2020г. – Ежедневна доставка на хранителни продукти

Открита Процедура по ЗОП 2019г –  Ежедневна доставка на хранителни продукти

Уникален номер в Регистъра на ОП: 02700-2019-0001

Прекратяване на открита процедура по ЗОП 2019гвръзка с АОП

 Уточнение  спрямо Приложение № 5 – Техническа спецификация – стр. 46 от документацията – позиция 93 помело –  200 кг

.

1.      PEШЕНИЕ за откриване на процедурата връзка с АОП    pdf.file

2.     ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедурата – връзка с АОП word.file

Решение №3 за прекратяване на процедура по ЗОП   pdf.file

Потврждение за вписване

  1. Доклад – pdf.file

     2. Протокол №2 – pdf.file

     3. Решение №2  – pdf.file

Протокол №1

1.      PEШЕНИЕ за откриване на процедурата връзка с АОП    pdf.file

2.     ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедурата – връзка с АОП word.fileОткрита Процедура по ЗОП 2017г –  Ежадневна доставка на хранителни продукти

Уникален номер в Регистъра на ОП: 02700-2017-0001

 Доклад        27.11.2017г

 Протокол №2 от дейността на Комисията       27.11.2017г

 Протокол №3 от дейността на Комисията       27.11.2017г

  Решение     27.11.2017г

 

Изходящ номер и дата на документа:Вид на документа:Предмет на поръчката:Входящ номер и дата на АОП:Дата на вписване/публикуване:Уникален идентификационен номер на документа:
1443/17.07.2020 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)Периодична доставка по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детското заведение или упълномощено (назначено) от него лице, на хранителни продукти, в т. ч., но не само на: І. Хляб и тестени изделия. Зърнени храни; ІІ. Месо, месни продукти и риба; ІІІ. Млечни продукти; ІV. Плодове и зеленчуци; V. Плодове и зеленчуци – консервирани; VІ. Други хранителни продукти.Е-31-00-038523/20.07.2020 г. 20.07.2020 г. 988116

Протокол №1   от 05.10.2017год

Съобщение за отваряне на ценови предложения    от 05.10.2017год

1.      PEШЕНИЕ за откриване на процедурата връзка с АОП    pdf.file

2.     ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка – връзка с АОП pdf.file

3.      ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедурата  – pdf.file

4.      Образци на документи за участие в процедурата word file

5.      Приложение №1 – Техническа спецификация – word file

6.      Приложение №2 Проекто договор – word fileИнформация за плащания по договор за доставка на хранителни продукти              дата 12.01.2017г

   Договор за Доставка на Хранителни Продукти   дата 12.01.2017г

   Платена гаранция за добро изпълнение

   Приложение 1  дата 12.01.2017г

   Приложение 2  дата 12.01.2017г

   Допълнително Споразумение   дата 12.01.2017г


   Открита Процедура по ЗОП 2016г –  Ежадневна доставка на хранителни продукти

Уникален номер в Регистъра на ОП: 02700-2016-0001

                 Доклад                 дата 10.10.2016г

                Протоколи           дата 10.10.2016г

                 Решение              дата 10.10.2016г

Съобщение за отваряне на ценови предложения

ПРОТОКОЛ № 1   дата 12.01.2017г

PEШЕНИЕ – АОП    дата 12.01.2017г

ОБЯВЛЕНИЕ – АОП   дата 12.01.2017г

ДОКУМЕНТАЦИЯ – АОП Word   дата 12.01.2017г

ДОКУМЕНТАЦИЯ – АОП  PDF    дата 12.01.2017г 

Открита Процедура по ЗОП 2015г –  Ежадневна доставка на хранителни продукти

РЕШЕНИЕ-03-08-15 

ПРОТОКОЛ-27-07-15

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК 3 – публикувано на 21.07.2015

ПРОТОКОЛ – 20.07.2015г

Към участниците: 

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.07.2015г -публикуван на 07.07.2015г

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА   от 05.01.2017г

СЪОБЩЕНИЕ: ПРОМЯНА НА РЕШЕНИЕ, ОБЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ – 09.06.2015г.
МОЛЯ ИЗТЕГЛЕТЕ И РАБОТЕТЕ ПО ДОКУМЕНТИТЕ ОТ 09.06.2015г.

РЕШЕНИЕ за промяна от 09.06.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ от 09.06.2015г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ от 09.06.2015г.

 ИЗТЕГЛЕТЕ ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ И ПОПЪЛВАЙТЕ ФОРМИТЕ ЗАДАДЕНИ, КАТО ОБРАЗЦИ.ИЗРИЧНО Е УКАЗАНО КОИ ДОКУМЕНТИ СЛЕДВА ДА СЪСТАВИТЕ В СВОБОДЕН ТЕКСТ. ЗА ВЪПРОСИ:  odz_92@abv.bg 0988819666 , както и на указаните адреси и телефони в Обявлението.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!

 1. РЕШЕНИЕ-АОП          27.05.2015 год

2. ОБЯВЛЕНИЕ-АОП     27.05.2015 год

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ       27.05.2015 год